Kratki na FNO 17: Biti ti – ali biti to, kar si ostali želijo // Shorts at FNO 17: to be yourself – or to be something others want you to be

// English version bellow

 

Vsak od nas se je že kdaj počutil osamljenega. V takih trenutkih nas pogosto preplavijo občutki strahu in dvoma v to, kar smo. Če so nas vsi zapustili, enostavno mora obstajati nek razlog. Ta razlog smo mi. Z nami je nekaj narobe. Tako si običajno pojasnimo pojav osamljenosti. Četudi je takšno pojasnilo daleč od resnice, se mu v večini primerov ne moremo izogniti, saj gre za tok misli, ki odpravi vsakršno možnost racionalnega razmišljanja. Tovrstni dvomi se polaščajo tudi šolarja Olleja v kratkem filmu Eno ali drugo (6. maj, 15:00, Cankarjev dom), enega letošnjih kratkih filmov v sklopu festivala Film na oko. Olle ima samo enega prijatelja. Posledično prične deček iskati odgovore na težka vprašanja, med katerimi je vprašanje o tem, ali je bolan ali samo osamljen.

 

Takšne misli niso tuje niti protagonistki kratkega dokumentarnega filma Ninnoc (7. maj, 15:00, Cankarjev dom). Ninnoc je dekle, ki se ne želi vdati pritisku vrstnikov, hkrati pa jo je strah, da bo zaradi tega obsojena na samoto. Najpogostejša oblika preventive pred osamljenostjo je namreč prilagajanje drugim. Ob tem pa obstaja tveganje, da se odpovemo samemu sebi. Tako je tudi Ninnoc razpeta med družbenim pritiskom in svobodnemu izražanju tega, kar v resnici je.

 

Dejstvo pa je, da se ne moremo počutiti zares sprejete, če svetu ne pokažemo svoje prave podobe. Ko se ne oziramo na pričakovanja ostalih, vsaj vemo, da nas osebe, ki nam še vedno stojijo ob strani, sprejemajo za take, kot smo. Poleg tega v družbi nikoli ne bi prišlo do nobenega premika brez posameznikov, ki z unikatnostjo svojih idej presegajo ustaljene okvire. Tako so nam v okviru festivala predstavljeni tudi primeri ljudi, ki so se upali postaviti po robu sistemu, kar je vidno v ruskem kratkem filmu Kdo je tukaj odgovorni? (6. maj, 15:00, Cankarjev dom), v katerem je prikazana zgodba o človeku, ki ni želel upoštevati nesmiselnih pravil, ki naj bi varovala prebivalce.

 

Še bolj očiten primer zmagoslavja samosvojosti pa je Cansu Gulal, 13-letna raperka z vzdevkom Si-G, in protagonistka istoimenskega dokumentarnega filma (7. maj, 17:00 in 8. maj, 19:00, Pionirski dom), ki nas bo z režiserko Frederike Migom v okviru festivala tudi obiskala v Ljubljani. Cansu je otrok s posebnimi potrebami in sanjami o slavi, v katere še sama ne verjame. Ko se udeleži hip-hop delavnice, na kateri jo znani raper povabi k sodelovanju, pa začnejo njene sanje postajati resničnost.

 

Tako je Si-G dokaz tega, da moramo vztrajati, tudi če imamo občutek, da nas nihče ne razume.  Mogoče pa je ravno to znak, ki nam dokazuje, da smo na pravi poti. Vprašanje je, koliko nas sanja o karieri raperja, astronavta, izumitelja ali enostavno revolucionarja bilokatere vrste, ampak si teh sanj ne upa izreči na glas, ker naše želje niso dovolj “konvencionalne”?  Koliko se nas je odpovedalo samim sebi zaradi pritiska družbe in v sebi še vedno potihoma nosijo osebo, ki je ostali ne poznajo? Zato pa zberimo pogum za izražanje tega, kar smo. Ne bodimo kot kameleoni, ki se zlijejo z ozadjem in ostajajo neopazni v množici identičnih podob.

 

Each one of us has felt lonely before. In times like this, we are often overwhelmed by fear and self-doubt. If everyone has abandoned us, there just has to be a reason why. We are that reason. There is something wrong with us. That’s how we usually explain the phenomenon of loneliness to ourselves. Even though this explanation is far from the truth, it cannot be avoided in most cases, since it is a train of thought, which dismisses any chance of rational thinking. This kind of doubts are troubling Ollie in the short film Either – Or (6 May, 15:10, Cankarjev dom), which is one of the short films in this year’s Film na oko festival. Ollie only has one friend, that’s why he starts looking for answers to difficult questions, one of them being whether he is ill or just lonely.

 

The protagonist of the short documentary film Ninnoc (7 May, 15:00, Cankarjev dom), is also familiar with thoughts of this sort. Ninnoc is a girl, who doesn’t want to give in to peer pressure, but at the same time she is afraid that she will be condemned to solitude because of it. The most common form of preventing loneliness is adapting to others, but by doing so, you risk failing yourself. Thus, Ninnoc is torn between succumbing to the pressure of the society and freely expressing herself.

 

We cannot feel truly accepted, if we don’t show the world our true colours. If we don’t abide by other people’s expectations, we at least know that the people standing next to us accept us for who we really are. After all, there would be no progress in society without individuals who surpass the standards with their unique ideas. Some of the festival’s films feature people, who dare to stand up to the system. One of those is the Russian short film Who Is In Charge Here (6 May, 15:00, Cankarjev dom), in which we follow the story of a man, who doesn’t want to abide by the absurd rules that supposedly protect the residents.

 

An even more obvious example of the triumph of individualism is Cansu Gulal, a 13 year old rapper with the nickname Si-G, who is the protagonist of the eponymous documentary film (7 May, 17:00 and 8 May, 19:00, Pionirski dom) and who will visit Film na oko festival in Ljubljana, together with the director Frederike Migom. Cansu is a child with special needs and dreams of fame, in which even she herself doesn’t believe. When she joins a hip-hop class, where a famous rapper invites her to collaborate, her dreams start to come true.

 

Thus Si-G proves that we must persist even if we think nobody understands us. Maybe this is a sign telling us that we are on the right path. How many of us dream of being a rapper, an astronaut, an inventor or simply a revolutionary of any sort, but we don’t dare to express our dreams because they are not »conventional« enough? How many of us have failed ourselves because of the pressure of the society and deep down still carry a person others don’t know? That’s why we must pluck up the courage to express what we really are. Let’s not be chameleons that blend with the background and are invisible in a crowd of identical figures.

Avtor // Author: Iris Silič

 


[There are no radio stations in the database]